הרמב"ם היומי

לימוד הרמב"ם היומי
הרמב"ם הוא גדול הפוסקים בכל הדורות, מחשובי הפילוסופים בימי הביניים, מנהיג קהילות מצרים וסביבותיה, איש מדע ורופא, המשפיע לדורות.
הרמב"ם היומי היא מערכת לימוד יומי בספר משנה תורה (הי"ד החזקה) לרמב"ם, את הלימוד במהלך ההפסקה הראשונה מעביר הרב  דר' חננאל  סרי  .
היתרונות שבלימוד הרמב"ם הם:
•היכרות עם כל עולם המושגים של ההלכה
•היכרות עם הכללים העיקריים שבכל מצווה ומצווה
•לימוד מהיר ופשוט יחסית בלא להיזקק למחלוקות בין החכמים במשנה ובתלמוד
•בקיאות ביחס שבין הלכות הקשורות זו לזו
•יצירת מסגרת של לימוד שתסייע בידינו גם בלימוד סוגיות אחרות, שבשעה שנלמד עניינים אחרים נדע למקם אותם במקומם הנכון: נדע לזהות לאיזו מצווה הוא קשור, מהם פרטי המצווה, מי הם החייבים בה ומי הפטורים ועוד
•לימוד עבודת הקרבנות, שיש לו חשיבות מיוחדת אף על פי שאין מיישמים את ההלכות בתחום זה בימינו
 מזכיר החפץ חיים בספרו תורה אור (פרק ז):
התורה הקדושה אינה דבר נפרד מנפש איש הישראלי, שאפשר להריק אותה ולהפרידה ממנו, ורק היא עצם חיות נפשו. והתורה לנפש איש הישראלי היא בדוגמת נשמה, שכשם שהנפש מחיה את הגוף, שבהסתלקה ממנו יסתלק חיותו לגמרי, כך התורה היא נשמת חיים להנפש, שבלעדיה נחסר לנפש חיותה וקדושתה לאור באור החיים […] ולכן כל מה שמגרע אדם מחלק התורה שעליו להשיג בימי חייו, הוא מגרע מחיות נפשו ושלמותה בעולם הנצח. ולהפך, כל מה שמרבה האדם להתדבק בתורה ולקנות חלקי התורה בימי חייו, הוא מרבה לתת כח וחיות בנפשו, ולהשלימה בקדושתה לנצח נצחים […] ואם ילכו עיתותיו לדברים בטלים, יש לו לדאוג פן על ידי זה יחסר לו בימי חייו חלק אחד מחלקי התורה, ובודאי ירגיש החסרון לסוף בקדושת נפשו, וזהו מעוות לא יוכל לתקון, כי לא ישיגנו שם. וכל שכן אם יישאר ריק מכמה חלקי התורה, שבודאי נוגע הרבה לקדושת נפשו וחיותה […] אבל תכלית שלמותה וקדושתה היא בודאי בהכנס בקרבו כל חלקי התורה, שהיא שורש כל התרי"ג מצוות, ואז היא מאירה לכל רמ"ח איברי נפשו ושס"ה גידי נפשו.
שיעור מתנהל בחדר אמונה . התלמידים בוחרים מרצונם לבוא ללמוד והקבוצה שנוצרת בכל שנה שומרת על ייחודיות בפעילותה החברתית.